INFO – JANUARI 2019

 

Uppdatering av fiberinstallationsprocessen


NULÄGE


Under december månad 2018 har indragning av fiber i fastigheter och ljussättning påbörjats i Edshultshall och Barrevik. Detta arbete fortsätter löpande under våren.

Grävning av stamledning till Mollösund är i stort sett klar och där fortsätter arbetet med att förbereda för indragning av fiber i fastigheterna. Detta arbete pågår och IP Only kan för närvarande inte ange tidplan för ljussättning i fastigheterna.SAMMANFATTNING AV FIBERINSTALLATIONSPROCESSEN UNDER 2013 - 2018


Efter bildandet av Kråksundsgaps fiberförening skickades den första bidragsansökan till Länsstyrelsen den 13 februari 2013. Ansökan formulerades efter de krav som Jordbruksverket ställt upp. Emellertid ändrade Jordbruksverket  kraven flera gånger under åren  2013 - 2015 och som resultat skickade föreningen varje gång in nya ansökningar. Den 30 september 2015 skickade föreningen in bidragsansökan enligt de då gällande kraven. Då konstaterades att  föreningen inte skulle få något bidrag då Jordbruksverket ansåg att det fanns alldeles för stor andel sommarboende fastighetsägare i föreningens område.


Styrelsen beslöt därför att kalla till en extra föreningsstämma den 27 februari 2016. Det beslutades enhälligt att föreningen skulle teckna en avsiktsförklaring med IP Only att bygga och förvalta fibernätet i vårt område. I april 2016 skickade IP Only erbjudande till alla fastighetsägare att ansluta sig till fibernätet i vårt område. I samband med detta etablerade föreningen ett nära samarbete med Hälleviksstrands fiberförening. IP Only planerade att byggnation skulle startas tidigt under våren 2017. En förutsättning för att kostnaderna skulle kunna hållas nere var att grävningen kunde samordnas med kommunens stamnät. Planeringen försenades av att en kontrakterad entreprenör avsade sig uppdraget samt att kommunen inte hade alla beslut klara. Uppstart skedde därför under sommaren 2017 efter att en ny gräventreprenör var kontrakterad. Grävning har fortgått från Ellös till Hälleviksstrand enligt plan.


Den för projektets fortlöpande viktigaste flaskhalsen har varit Trafikverkets handläggning av ansökan om dragning av fiberledning genom Trafikverkets områden, dvs de större genomfartsvägarna. IP Only skickade in ansökan den 16 juni 2017 och väntetiden beräknades då till cirka 6 månader. Beslut kom i slutet av mars 2018 och grävning för stamledningen från Hälleviksstrand mot Edshultshall och Mollösund kunde påbörja i april i 2018.
ÖVRIG INFORMATION


Föreningsstämma kommer att hållas söndagen den 21 april 2019 på Änggården i Mollösund klockan 11:00.


När fiber är indragen i fastigheten, ljussatt och godkänd skall respektive fastighetsägare själv ombesörja val av operatör samt anskaffa nödvändig utrustning för anslutning av egen utrustning i fastigheten.


Kråksundsgaps Fiber ekonomisk förening hade årsstämma den 29 april 2018 i lokalen i Barrevik; se mötesprotokoll.


Cirka 500 fastigheter, inom föreningens område, har anmält anslutning till IP Only´s fibernät. Därtill kommer ett antal företag och flerfamiljsfastigheter. Av de anmälda är 341 medlemmar i Kråksundsgaps Fiber ekonomisk förening. Totalt finns det cirka 800 fastigheter i vårt område. 


Avtal har upprättats mellan föreningen och IP Only som reglerar samarbetet. IP Only ansvarar för projektering och genomförande av fiberdragningen och kontakten med berörda markägare.


Frågor/kontakt till IP Only: Kundservice telefon 0200 - 43 00 00 (vardagar 8:00-17:30) ellerkundservice@ip-only.seMER INFORMATION


Kontaktperson och ordförande är Ingmar Edström

telefon0706-06 40 90 eller mail ingmar.edström@hotmail. com